Главная

Кафедра математики, інформатики та методики навчання

               Як навчально-науковий підрозділ кафедра розпочала діяльність з 1998 р. у складі факультету підготовки вчителів трудового навчання та біології (завідувач – кандидат фізико-математичних наук, доцент Надія Василівна Філоненко). На кафедрі в той час працював 1 кандидат фізико- математичних наук, доцент: Філоненко Н.В.; 4 старші викладачі: Буряк Н.Д., Стоцька Н.І., Лоха А.А., Хомич В.Ф.; 1 викладач: Ісак О.С..

 У зв’язку зі створенням педагогічно-індустріального факультету (2003) кафедру було реорганізовано у дві нові: теорії та методики математики й інформаційних технологій (завідувач – кандидат фізико-математичних наук, доцент Надія Василівна Філоненко) та кафедру обчислювальної техніки й інформаційних технологій (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Валерій Феодосійович Хомич). У наступному році вони об’єдналися в кафедру теорії і методики математики й інформаційних технологій. 

2010 році  в зв’язку з реорганізацією підрозділів вузу на базі кафедри було створено кафедру математики, інформатики та методики навчання ( завідувач – доктор фізико-математичних наук, професор Грищенко О.Ю.) Для читання лекційних і спеціальних курсів у різні роки запрошувалися провідні вчені-математики: доктор педагогічних наук, професор Касперський А.В., доктор педагогічних наук, професор Сергієнко В.П., кандидат фізико-математичних наук, доцент Ломаєва Т.В., кандидат фізико-математичних наук, професор Апостолова Г.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент Ломаєва Т.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент Стогній В.І., кандидат педагогічних наук, доцент Лукіна Т.О..

Нині кафедра математики, інформатики та методики навчання є однією з провідних кафедр природничо-технологічного факультету. Кафедра налічує 23 співробітника, з них 11 – сумісники. Серед співробітників кафедри 2 доктори фізико-математичних наук,  4 професори, 9 кандидатів наук, 7 доцентів, 4 старші викладачі, 8 викладачів.

          Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання математичних та інформаційно-технологічних дисциплін на 8 факультетах університету та двох відділеннях: довузівської підготовки та післядипломної освіти.

            Основні дисципліни по кафедрі – це лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз, алгебра і теорія чисел, комплексний аналіз, теорія ймовірності та математична статистика, інформатика й обчислювальна техніка, новітні інформаційні технології навчання, основи інформатики та ТЗН, використання ЕОМ в психології, методика інформатики, програмування, використання обчислювальної техніки в навчальному процесі, комп’ютерні інформаційні технології в освіті та науці й інші. Кафедра забезпечує діяльність 5 комп’ютерних класів у навчальних корпусах університету та 1 комп’ютерний клас у студентському гуртожитку.

З 2001 р. кафедра є випусковою,  здійснює підготовку за напрямом підготовки 6.040201 «Математика*»,  кваліфікація «Вчитель математики», та за спеціальністю 7.04020101 «Математика*» спеціалізація «Інформатика», кваліфікація « Математик. Вчитель математики».

З 2014 р кафедра також здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністю 8.040201 «Математика*»,  кваліфікація «Математик. Викладач математики».

Професорсько-викладацький склад кафедри активно сприяє розвитку наукового потенціалу фахівців, здобуванню наукових ступенів та вчених звань. За останні роки членами кафедри було підготовлено та захищено кандидатські дисертації за темами «Становлення та розвиток Київської науково-математичної школи (кін.XIX –поч.XX ст..): педагогічний аспект» (П.І.Довбня , сп. 13.00.01), «Методична система навчання прикладної інформатики у підготовці майбутніх вчителів технологій» (ст. викладача Л.Д.Шевчук, сп. 13.00.02), підготовлено до захисту кандидатські дисертації «Нелінійні диференціальні рівняння і модельні зображення систем лінійних несамоспряжених операторів» (викладача Олійник О.В. сп. 01.01.02), «Формування педагогічної свідомості  майбутнього вчителя математики» (викладача Бобовського Р.П., сп 13.00.04), З метою забезпечення високого рівня фахової підготовки студентів до навчально-виховного процесу залучаються також спеціалісти інших навчальних закладів України, які здійснюють керівництво магістерськими роботами студентів. Серед них – доктори наук, професори, які працюють за сумісництвом.

Одним із основних напрямків діяльності кафедри є навчально-методична робота зі студентами. На допомогу студентам у навчальному процесі, викладачами кафедри підготовлено понад 13 навчальних та навчально-методичних посібників та підручників: О.Ю. Грищенко,  С.І. Ляшко «Теорія функцій комплексної змінної»(2009, (гриф МОН України лист від 24.01.2008 №1.4/18-Г-189)), О.Ю. Грищенко, А.В.Гладкий, С.І.Ляшко «Основи чисельного моделювання процесів екології» (2010),  В.О.Швець,  А.В. Прус, «Збірник задач з методики навчання математики»((2011), гриф МОН України лист від 22.07.2011  №1/11-6550), В.О.Швець «Практикум  з методики навчання математики» (2012), В.О. Швець, Г. Михалін, І. Соколовська « Вибрані теми з алгебри. 11кл. Елементи комбінаторики, статистики та теорії ймовірностей»(2011),  Н.В. Філоненко «Математична статистика»(2001), П.І.Довбня «Елементи топології»(2013), В.Ф.Хомич, Л.М.Ісак, О.С.Ісак «Інформаційні технології в освіті»(2010),  В.Ф.Хомич « Організація навчального процесу в контексті Європейських вимог»(2009),В.В. Лапінський В. Г. Кривуца, Л. Н. Беркман « Основи інфокомунікацій» (2011), Л.Д.Шевчук «Прикладна інформатика»(2010), Л.Д. Шевчук « Основи проектування моделей засобами САПР. Лабораторний практикум» (2011), Л.Д.Шевчук «Управління інформаційними зв’язками»(2014).

Актуальним є запровадження кредитно-трансферної системи організації навчання у вищій школі. У навчально-методичній роботі  викладачів кафедри  пріоритетом є розробка електронних навчально-методичних посібників та курсів для організації дистанційної освіти, кредитно-модульної системи організації процесу у ВНЗ. Так викладачами кафедри розроблено електронні підручники «Прикладна інформатика» Л.Д. Шевчук, дистанційні курси для навчання студентів, як заочної так і денної форми навчання: В.О. Швець  «Елементи комбінаторики,статистики, теорії ймовірностей» режим доступу: http://moodle.kmpu.edu.ua/ippo/course/index.php;  Л.Д.Шевчук « Графічний редактор Компас 3 D» режим доступу: http://informatica.pdpu.edu.ua/course/category.php 

За останні роки викладачі кафедри приймали участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях та семінарах, у тому числі: Міжнародній науково-практичній конференції «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві», (Україна, Київ, 2010), ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційне суспільство: сучасні методи та технології навчання» (Україна, м. Київ 25.05.2011), міжнародній науково-практичній конференції «Современные проблемы математики и ее приложения в естественных науках и информационных технологиях» ( Харьков, 01-31 травня 2012), міжнародній математичній конференції «DIF-2013. Диференціальні рівняння теорія функцій та їх застосування» з нагоди 75-річчя з дня народження академіка А.М.Самойленка» (Севастополь, 23-30 червня 2013),  ІХ міжнародній науково-практичній конференції «Современные научные достижения – 2013» (Польща, м. Прага 27.04-05.05.2013); Міжнародній науково-практичній конференції «Математика в сучасному технічному університеті» ( Україна, м. Київ 19-20 квітня 2013),VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Україна м. Київ, 28-30 листопада 2013 р.);  VІ Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми сучасних наук" (Польща, м. Прага 7-15 червня 2013р.); науково-практичній Інтернет-конференції «Інформаційне суспільство ХХІ століття: культура, освіта, цивілізація»,( 22-25 квітня 2014 ) IIІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» (до 85-річчя Ю.І. Машбиця), (1-30 червня  2014 р.); ІХ  Міжнародній науково-практичній конференції "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського простору"  (Україна м. Київ 20-22  листопада 2014  р.),  та неодноразово нагороджувалися грамотами та дипломами.

 

 

Загалом за 5 останніх років науково-педагогічними працівниками кафедри математики, інформатики та методики навчання опубліковано _175_ наукових та навчально-методичних праць. 

Склад кафедри: 

Грищенко Олександр Юхимович - завідувач кафедри  математики, інформатики та методики навчання, доктор фізико-математичних наук, професор; 

Шевчук Лариса Дмитрівна – заступник завідувача кафедри  математики, інформатики та методики навчання, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Гірко Вячеслав Леонідович -  доктор фізико- математичних наук, професор; 

Хомич Валерій Федосійович - кандидат педагогічних наук, доцент; 

Довбня Петро Іванович  - кандидат педагогічних наук, доцент; 

Швець Василь Олександрович  - кандидат фізико-математичних наук, професор; 

Вергунова Ірина Миколаївна - кандидат фізико-математичних наук, професор; 

Філоненко Надія Василівна - кандидат фізико-математичних наук, доцент; 

Лапінський Віталій Васильович - кандидат фізико-математичних наук, доцент; 

Солопко Ігор Олегович - кандидат фізико-математичних наук, доцент; 

Ігнатенко Микола Васильович -кандидат економічних наук, доцент; 

Якуба Василь Володимирович - кандидат педагогічних наук, старший викладач; 

Васенко Олександр Васильович- кандидат історичних наук, старший викладач; 

Лоха Анатолій Анатолійович - старший викладач; 

Ісак Людмила Марківна -старший викладач; 

Олійник Олена Вікторівна - викладач; 

Бобовський Роман Петрович – викладач; 

Слуцький Валентин Іванович –викладач;

Шевчук Борис Вікторович - викладач ; 

Коцур Дмитро Вікторович - викладач; 

Щоголєв Ярослав Юрійович - викладач; 

Пилипчук Еліна Ігорівна – викладач; 

Богуш Євгеній Сергійович – викладач. 

 

Фахові статті  у наукових журналах та періодичних виданнях 

 

№п/п

Прізвище, ім’я та по батькові автора(рів),

Назва видання

Видавництво або назва журналу чи збірника

 1.

Гірко В’ячеслав Леонідович

Theory of stochastic canonical equations and its applications in physics

23rd Marian Smoluchovski Symposium on Statistical Physics, Krakov, Poland, September 26-30, 2010.

2. 

Гірко В’ячеслав Леонідович

Theory of stochastic canonical equations of random matrix physics, SOS law, Elliptical Galactic law, Sand Clock law and Heart law, LIFE, Sombrero and Halloween laws.

Навчальний посібник Acta Physica Polonica, B., 42, N 5. (2011)

 

3. 

Гірко В’ячеслав Леонідович

Canonical equation for normalized spectral functions of a pencil of random nonsymmetric matrices

Random operators and stochastic equations. 20, no 2. (2012),

4. 

Грищенко О.Ю. Довбня П.І.

Модифікація ДС-алгоритму розв’язання початково-крайових задач для системи рівнянь Нав’є-Стокса

Журнал обчислювальної та прикладної математики, - Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  2011.

5. 

В. В. Лапінський

Електронні освітні ресурси, як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів

Інформаційні технології в освіті. 2013. № 15

6. 

В. В.Лапінський, О. Глобін

Моделювання як ефективний засіб реалізації міжпредметних зв'язків у профільному навчанні математики та інформатики /

Математика в школі [Текст] : науково-методичний журнал /   К. : Педагогічна преса, 2010 р. № 7/8   - . С.6-10

7. 

Лапінський В.В. Биков В.Ю.,

Методологічні та методичні основи створення і використання електронних засобів навчального призначення

/Комп’ютер у школі та сім’ї. – №3 . – 2012

8. 

Довбня П.І.

Традиції й новації математичної освіти

 

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип.19.

9. 

Довбня П.І.

Засоби формування інформаційної культури педагога-математика: можливості та проблеми застосування

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип.21.

10. 

Довбня П.І.

Слуцький В.І.

Позакласна робота з математики: досвід. перспективи

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип. 19.

11. 

Довбня П.І.

Еколого-валеологічна спрямованість шкільного курсу математики

 

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: Наук.-теор. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип.29.

12. 

Ісак О.С, Ісак Л.М.

Стаття. Застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі вищої школи

Гум. вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Наук.-теор. збірник. - Вип. 18. – Переяслав-Хм., 2009. – с.92 – 96.

13. 

Вергунова І.М., Терещенко О.В.

Особливості побудови інтегральних зображень для температури в кусково-однорідній півплощині

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Серія фіз.-мат. науки. – вип. № 4, 2011- с. 228–232

14. 

Олейник Е.В.

Решение нелинейных уравнений специального вида,

Вісник Хар. нац. університету ім.. В.Н.Каразіна. сер. «Математика, прикладна математика і механіка»- 2012, - вип..65, №1018 с.62-75.

15. 

Олейник Е.В.

Об интегрировании нелинейной системы дифференциальных уравнений,

Український математичний журнал, том 66, №9, 2014 с. 1223-1234

16 

А.А.Лунев, Олейник Е.В.

Об одном классе систем уравнений типа Лакса,

Український математичний вісник, 2013, том 10, №4 с.162-175.

17. 

Хомич В.Ф.

 

Етика віртуальної комунікації

 

Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник.–  Переяслав-Хмельницький, 2008. - №11 С.147-152

18. 

Бобовський Р.П

Контроль та оцінювання якості  самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів,

Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Випуск 22, 2010 С.98-101

19. 

Бобовський Р.

Зміст, структура та критерії формування педагогічної свідомості майбутніх вчителів,

Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Випуск 28, 2011 С.298-303

20. 

Шевчук Л.Д.

Основи методичної системи навчання прикладної інформатики

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно – орієнтовані системи навчання: зб. наукових праць – Ред. Рада ім. М.П. Драгоманова 2010. - № 8(15) – С. 109-115.

21. 

Шевчук Л.Д.

Методика застосування технологій прикладної інформатики в школі та вищому педагогічному закладі

Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди» Науково-теоретичний збірник – Переяслав-Хм., 2010. – Вип. 18 С. 273-278.

22. 

Шевчук Л.Д.

Діагностика якості підготовки майбутніх вчителів технологій з прикладної інформатики

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип.22: збірник наукових праць/за ред. В.П.Сергієнка – К: Вид-во НПУ М.П.Драгоманова, 2010. - № 7(14) – С. 543-548.

23. 

Шевчук Л.Д.

Формування знань, вмінь і навичок з прикладної інформатики за допомогою лабораторного практикуму.

Інформаційні технології та засоби навчання. Електронне наукове фахове видання. – Вип. 4(18), 2010. С. – Режим доступу до журналу:

24. 

Шевчук Л.Д.

Компетентісний підхід до навчання прикладної інформатики студентів педагогічно-індустріальних факультетів.

Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди» Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип. 19 С. 265-271.

25. 

Шевчук Л.Д.

Змістова підготовка вчителів трудового навчання в галузі прикладної інформатики

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно – орієнтовані системи навчання: зб. наукових праць – Ред. Рада ім. М.П. Драгоманова 2011. – № 9(16).

26. 

Шевчук Л.Д.

Прикладна інформатика. Основи проектування моделей засобами САПР. Лабораторний практикум

Інформатика"Всеукраїнська газета для вчителів інформатики. Вкладка/ Спецтехнології - Шкільний світ" №4(652). 2013. –  С. 1-27

27. 

Шевчук Л.Д.

Критерії та показники готовності майбутніх учителів технологій до використання засобів прикладної інформатики  своїй професійній діяльності

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. С №2: КОСН: зб. н. праць / НПУ ім. М.П.Драгоманова.- К.,2013.-№ 13(20)  С. 109-115.

28. 

Шевчук Л.Д.

Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання математики

Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди» Науково-теоретичний збірник.– Вип. 35 – П.: Вид-во: Переяслав-Хмельницький,  2014. –С. 267-276